Etsi

Mari Kousa-Kuusisto

Lastemme terveydellä ei saa pelleillä!

Luin eilen järkyttyneenä kaupungin työsuojeluvaltuutetun (peruskoulu) Mika Raition mielipidekirjoituksen Sepänkadun sisäilmaongelmista Turun Sanomissa.

Raitio kuvaili, miten keskustassa sijaitsevan Puolalan koulun yhdeksi väistötilaksi suunnitellun tilan sisäilmassa on havaittu ongelmia (Koko teksti löytyy osoitteesta http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/3852313/Lukijalta+Tietoisesti+kohti+terveyshaittoja)

 

Tarinat, joita sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä kerrotaan Sepänkadun tiloista, ovat hurjia ja hälyttäviä. Toisaalta on myös puolustelijoita, heitä jotka eivät ole oireita saaneet.

Väistötilat on oltava, tietenkin.

Mutta tilojen on oltava turvalliset ja terveelliset. Jos, ja kun tästä on näin vahva epäilys, asia on avattava täysin avoimeksi.

Lapsemme ansaitsevat sen.

Millainen kaupunki leikkisi lastensa turvallisuudella ja tulevaisuudella?

Ei ainakaan minun Turkuni.

 

Odotan ja vaadin sivistystoimialan johtaja Jaloselta vastausta vanhempien huoleen!

 

 

Paperittomien palveluiden tilanne Turussa

Turun valtuustossa jätettiin eilen 29.1.2018 valtuustoaloite, jota ilokseni sain olla  tekemässä Niina Ratilaisen kanssa.

Valtuustoaloitteessa, jonka allekirjoittivat useat valtuutetut, esitämme, että eri toimialoilla selvitetään paperittomien palveluiden tilanne ja tuodaan lautakunnille käsiteltäväksi, millä toimenpiteillä edellämainittuja terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja koulutuksen perusoikeuksia tällä hetkellä toteutetaan, sekä miten palvelut voitaisiin järjestää niin, että välttäisimme haavoittuvassa asemassa olevien joutumisen hyväksikäytön, ihmiskaupan ja rikollisuuden uhreiksi entistä paremmin niin, että turvallisuus ja inhimillisyys kunnassa olisivat mahdollisimman hyvässä tasapainossa.

Tämän valtuustoaloitteen tavoite siis on selvittää, miten Turku toteuttaa lakisääteiset kunnan tehtävät paperittomien osalta, ei ottaa kantaa vain paperittomien terveydenhuoltoon, vaan esitämme, että Turussa selvitetään moninaisesti, miten kaupunki paperittomien kanssa toimii ja miten lakisääteiset tehtävät tulevat tehdyksi.

Paljon lisätietoa lakisääteisistä tehtävistä löytyy itse aloitteesta, jonka voit kokonaisuudessaan lukea tästä alta.IMG_20180130_071118.png

 

 

Valtuustoaloite välttämättömien palveluiden järjestämiseksi  paperittomille Turussa

Paperittomuutta ole määritelty laissa tai asetuksessa, sillä paperittomia koskevaa erillistä lainsäädäntöä ei ole. Eri tahot määrittelevät paperittoman eri tavoin. Tavallisesti paperittomilla tarkoitetaan ulkomaalaisia, jotka oleskelevat Suomessa ilman viranomaisten myöntämää lupaa. Paperittomat ihmiset muodostavat erityisen haavoittuvan väestöryhmän, jonka elinoloja vaikeuttavat muun muassa sairaudet ja puutteellinen terveydenhuolto, asuinolosuhteet sekä köyhyys.

Paperittomana eläminen on Suomessa käytännössä hyvin vaikeaa, sillä laittomasti maassa olevalla ei ole mahdollisuutta esimerkiksi työllistyä. Tämän vuoksi Sisäministeriön mukaan laittomasti maassa oleskelevilla henkilöillä on suuri riski syrjäytyä, ajautua tekemään rikoksia elääkseen ja ennen kaikkea suuri riski joutua rikollisten tai rikollisryhmien hyväksikäyttämiksi ja uhreiksi.

Monista välttämättömien elämisen edellytysten ja perusoikeuksia toteuttavista palveluista vastaavat kunnat. Tällaisia ovat esimerkiksi terveydenhuoltoon, hätämajoitukseen ja muuhun asumiseen sekä sosiaalihuoltoon liittyvät palvelut. Tällä valtuustoaloitteella haluamme sekä selvittää, miten Turku järjestää näitä palveluita sekä käsitellä näiden selvitysten pohjalta paperittomien palveluiden parantamista.

Kunnan tehtävät paperittomien osalta

Sosiaali- ja terveysministerö on 13.9.2017 linjannut ja selkeyttänyt ohjettaan siitä, mikä kunnan viranomaistaho kantaisi päävastuun siitä, että paperittomat henkilöt saavat perustuslain takaaman toimeentulon ja huolenpidon. Paperittomat henkilöt tulisi ensisijaisesti ohjata kuntiin, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt tapauskohtaisesti arvioivat kokonaisuutena, mitä välttämätöntä tukea ja huolenpitoa sekä palvelua henkilö tarvitsee.
Apua tulisi ensisijaisesti antaa palveluna tai maksusitoumuksena. Kuntien on ohjeen mukaan selvitettävä Maahanmuuton tilannekeskuksesta, onko paperiton henkilö vastaanottopalvelujen piirissä sekä ohjattava paperiton vapaaehtoisen paluun järjestelmään.

    Terveydenhuollon palvelut

 

Turku päätti 16.11.2015 laajentaa toisena kaupunkina Suomessa Helsingin jälkeen paperittomien terveydenhuoltoa ja tarjota kiireellistä hoitoa laajempia terveydenhuollon palveluita raskaanaoleville naisille ja alaikäisille lapsille.

Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan julkisen terveydenhuollon on aina annettava kiireellistä hoitoa kaikille  sitä  tarvitseville  riippumatta  siitä,  onko  henkilö  kunnan  asukas  tai  onko  hänellä  oikeus  muulla perusteella terveyspalveluihin. Yleensä  kiireellisen  hoidon  tarpeen  arviointi  tapahtuu  terveydenhuollon  päivystysyksikössä.  Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi potilaan kiireellisen hoidon tarpeen. Kyse on lääketieteellisestä arviosta, joka perustuu potilaan terveydentilaan ja kansallisiin hoitokäytäntöihin. Henkilön, jolla ei ole oleskelulupaa ja kotikuntaa. Kunnalla on mahdollisuus omalla päätöksellään myöntää paperittomalle ohjetta laajempia palveluita. Näin toimivat Turun tapaan Vantaa ja Espoo. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2017 laajentaa kaikkien paperittomien oikeutta laajoihin terveyspalveluihin ja Turun tulisi seurata tätä päätöstä.

 

Tilapäisen asumisen ja muun kiireellisen sosiaalihuollon järjestäminen

Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaan tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista,  kiireellistä  apua.  Tilapäisen  asumisen  järjestäminen  liittyy  erilaisiin kriisitilanteisiin  ja  tavoitteena on löytää henkilön tilanteeseen tarkoituksenmukainen ratkaisu. Kunnan velvollisuutena on huolehtia  siitä,  että  sillä  on  käytettävissään  riittävästi  erilaisia  palvelumuotoja  tilapäisen  asumisen järjestämiseen,  jotta  esimerkiksi  lasten,  perheiden  ja  haavoittuvassa  asemassa  olevien  henkilöiden  tarpeet huomioidaan asianmukaisesti. Tilanteessa tulee arvioida myös muu sosiaalihuollon kiireelli-

sen avun tarve. Olisi tärkeää, että arvion henkilön tarvitsemista kiireellisistä palveluista tekisi sosiaalihuollon ammattihenkilö.  Kyseeseen voi tulla esimerkiksi niin sanottuna hätämajoituksena yösijan järjestäminen myös ilman oleskeluoikeutta  maassa  olevalle henkilölle.  Välttämättömään  huolenpitoon  liittyvään  kiireelliseen  sosiaalihuoltoon voi kuulua myös ruoasta, vaatteista ja välttämättömistä lääkkeistä huolehtiminen ja

mahdollisesti  muukin  akuutti  apu.

Lasten oikeudet tukeen, suojeluun ja koulutukseen

Lapsen  oikeus  hänen  hyvinvoinnilleen  välttämättömään  suojeluun  ja  huolenpitoon  perustuu  YK:n  lapsen  oikeuksien  yleissopimukseen.  Suomi  on  ratifioimalla  sopimuksen  sitoutunut  muuttamaan lakinsa  ja  toimintansa  sopimusta  vastaaviksi.  Kaikkien  lasten  kanssa  työskentelevien  tulee  tuntea  sopimuksen  sisältö  ja  toteuttaa  sitä  työssään.  Sopimuksen  merkitystä  lastensuojelutyössä  on  kuvattu lastensuojelun laatusuosituksessa (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:4).

Sopimukseen sisältyvät muun muassa seuraavat määräykset:

 • Jokaiselle  Suomessa  olevalle  lapselle  kuuluvat  sopimuksessa  tunnustetut  oikeudet  riippumatta  lapsen  rodusta,  ihonväristä,  sukupuolesta,  kielestä,  uskonnosta,  kansallisesta,  etnisestä  tai  sosiaalisesta  alkuperästä,  varallisuudesta,  vammaisuudesta,  syntyperästä  tai  muusta vastaavasta seikasta (2 artiklan 1 kohta)
 • Kaikissa sosiaalihuollon ja hallintoviranomaisten toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu (3 artiklan 1 kohta)
 • Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada valtiolta erityistä suojelua ja tukea. Tällöin on kiinnitettävä huomiota lapsen kasvatuksen jatkuvuuteen sekä lapsen etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen taustaan (20 artiklan 1 ja 3 kohta)

Jokaisella lapsella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja jokaisen lapsen tulee päästä kouluun riippumatta hänen tai hänen vanhempiensa oikeudellisesta asemasta. Oikeus perusopetukseen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, johon Suomi on oikeudellisesti sitoutunut myös kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset asettavat valtiolle velvollisuuden taata nämä oikeudet kaikille ihmisille valtion lain käyttöpiiriin kuuluvilla alueilla. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka oleskelevat luvattomasti valtion alueella. Lapsen oikeus perusopetukseen on yksiselitteisesti turvattu muun muassa YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa sopimuksessa, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa ja Uudistetussa Euroopan neuvoston sosiaalisessa peruskirjassa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että valtuustoaloitteen myötä toimialoilla selvitetään paperittomien palveluiden tilanne ja tuodaan lautakunnille käsiteltäväksi, millä toimenpiteillä edellämainittuja terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja koulutuksen perusoikeuksia tällä hetkellä toteutetaan, sekä miten palvelut voitaisiin järjestää niin, että välttäisimme haavoittuvassa asemassa olevien joutumisen hyväksikäytön, ihmiskaupan ja rikollisuuden uhreiksi entistä paremmin niin, että turvallisuus ja inhimillisyys kunnassa olisivat mahdollisimman hyvässä tasapainossa.

Terveisiä valtuuston kokouksesta

Eilen sain ilokseni osallistua kauden ensimmäiseen valtuuston kokoukseen.

Kokous oli historiallinen, sillä valtuuston puheenjohtajaksi valittiin ensimmäistä kertaa nainen, upea vihreiden Elina Rantanen. Elina on upea valinta ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi, mutta on kyllä pakko kummastella, kuinka on mahdollista, että vasta nyt puheenjohtajana on nainen. Niin upeita naisia tässä kaupungissa on politiikka tehnyt, monissa eri puolueissa.

Eilinen kokous ei tarjonnut juurikaan yllätyksiä (valtakunnan politiikka sitä onkin tarjonnut eilen ja tänään melkoisesti). Pääosa päätöksistä oli eri lautakuntien ja jaostojen nimityksiä. Itse tulin ilokseni valituksi kulttuurilautakunnan jäseneksi. Olen siitä tosi innoissani! IMG_20170612_192255.jpg

 

Ensimmäinen valtuuston kokous

IMG_20170605_190429.jpgHuomenna pääsen osallistumaan ensimmäistä kertaa valtuuston kokoukseen.
Kokoukseen, jossa minua esitetään kulttuurilautakunnan jäseneksi.
Voin kertoa, että eilisen uutiset vain lisäsivät halua vaikuttaa vahvemmin siihen, millaisessa kaupungissa ja maassa jatkossa elämme.

Huomisen valtuuston esityslista löytyy täältä: http://ah.turku.fi/kv/2017/0612007l/welcome.htm
Kerro ihmeessä, jos sinulla on huomioita, toiveita tai ajatuksia johonkin asiaan.
Kerron huomenna, miltä kokous tuntui ja millaisia havaintoja kokouksesta teen.

Huomenna voit vielä vaikuttaa -älä nuku!

Turku ei ole valmis, eikä se sellaiseksi toivottavasti koskaan tulekaan.
Siksi on huippu upeaa, että voimme aika-ajoin pohtia, mihin suuntaan Turkua viedään.
Mielestäni paljon on kehitettävää siinä, että suunnan tarkistelua ja kuntalaisten osallisuuden mahdollisuuksia lisättäisiin myös vaalien välillä, ja sinä kaikkien kantsii olla aktiivisia.

Olen kuulut vaalikamppiksen aikana ainakin 100 kertaa kommentin, et mikään ei kuitenkaan muutu. Miksi äänestäisin.
Mulla ois muutama ajatus tästä.

 1. Luottamuksesta.
  Uskalla luottaa jonkun ehdokkaan lupaukseen pyrkiä edistämään tiettyjä asioita.
  Luota häneen ja hänen teemoihinsa – ja sen jälkeen, vaadi raportointia. Kerro vakka jo etukäteen, että mikäli ehdokas valitaan, toivot tällaista ja tällaista raportointia, soita, laita viestiä tai kutsu kahville juttelemaan.
 2. Säälistä.
  Ajattele meitä kaikkia satoja ehdokkaita, jotka ihan oikeasti haluavat kehittää Turkua, meitä jotka haluamme laittaa itsemme ja uskottavuutemme peliin. Jos sulle on ihan sama, ketä äänestää, ni äänestä jotakuta, esimerkiksi numerot välillä 120-219 ovat aika huippuja tyyppejä, sieltä löytyy useampikin ehdokas, jolle mielelläni antaisin ääneni! Olisi niin upeaa saada tehtyä Turussa historiaa ja noustua jopa suurimmaksi puolueeksi!
 3. Uskosta
  Usko siihen, että vain vaikuttamalla asioita muutetaan.
  Jos kaikki ne noin 40% , jotka viimeksi jättivät äänestämättä kuntavaaleissa äänestäisivät nyt, saisimme Turkuun ihan varmasti muutosta!
  Usko siihen, että kuntavaaliehdokkaat haluavat kuunenlla äänestäjiään, ja jos he niin eivät tee, äänestä seuraavaksi toisin!
 4. Toivosta.
  Mikään ei oo niin huono juttu, kuin se, että enää ei toivo parempaa, ettei ole näkemyksiä siitä, millainen ois parempi Turku, ettei enää toivo parempaa. Jos sulla itselläsi ei ole ajatusta, mitä se olisi, kuuntele ehdokkaita, tee vaalikoneita, soita tai laita viestiä, mä ja varmasti moni muukin auttaa mielellään maalailemaan paremman Turun kuvia.
 5. Vaikuttamisesta
  Vaikkei oma ehdokkaasi tulisi valituksi valtuustoon, hän saattaa saada muita tärkeitä vaikttamispaikkoja lautakunnista, joissa tehdään monia merkittäviä päätöksiä ja valmisteluita. Ei todella ole yhden tekevää, keitä siellä on!
  Äänesi siis ei mene hukkaan.

Huomenna on mahdollisuus päättää, keitä seuraavan kauden istuu valtuustossa, ketkä päättävät turkulaisten asioista, niistä asioista, jotka koskevat meitä eniten.
Älä nuku, älä jätä käyttämättä oikeuttasi. Anna ennemmin äänesi, luottamuksesta, uskosta, säälistä, toivosta tai vaikuttamisesta. Ole niin kiltti. Me kaikki ansaitaan se!

”Yksittäistapaus” vs. ”Rikos ihmisyyttä vastaan”

Olemme viikon sisään joutuneet vastaanottamaan uutiset Pietarin pommi-iskusta Syyrian ohjusiskuista ja nyt Ruotsin epäillystä terrori-iskusta.

Vielä jokunen vuosi sitten en olisi uskonut kasvattavani lapsiani tällaisessa maailmassa.

Samaan aikaan, kun viattomia kuolee ja omaiset ovat tuskissaan me ulkopuoliset tappelemme siitä, onko tämä ”taas yksittäistapaus,”, vai rikos ihmisyyttä vastaan.

Samaan aikaan, kun meidän turvallisuudentunteemme horjuu, pelkäämme ja raivostumme, on hyvä muistaa, että suuri osa elää tällaisen konkreettisen pelon kanssa päivittäin, ihan koko ajan. Osa niistä ihmisistä on lähtenyt etsimään elämää jossa ei tarvitsisi pelätä. Ainakaan joka hetki. Ja iso osa näistä on kokenut/nähnyt asioita, joita emme voi kuvitella.
Ja iso osa antaisi mitä vain päästäkseen pois. Turvaan. Edes hetkeksi.

Terrori-iskujen aikana meuhataan sitä, että turvapaikanhakijat tai maahanmuuttajat aiheuttavat tämän.
Öö. Niinku miten?
Oikeastiko terrorismi poistuisi sillä, ettei maahanmuuttajia tai turvapaikanhakijoita olisi? Siis oikeastiko väitetään, että terroristeja ei ois, jos ei ois turvapaikanhakijoita tai maahanmuuttajia?
Haloo!

Koulutus on paras keino estää terrorismia ja ääriliikkeitä.
Ei ole yhdentekevää, millaisia tyyppejä johtaa kuntaa, maata, erilaisia liittoumia/unioneita.
Mitä enemmän on mahdollisuuksia radikalisoitua, jäädä vaille asemaa yhteiskunnassa, vaille sivistystä, sitä enemmän mahdollisuudet radikalisoitumiselle kasvavat.

Jos kaikki se energia, mitä ilmituodaan vihana tuotais esiin välittämisenä, montako elämää pystyttäisiin pelastamaan?
Montako uhria saadaan takaisin riitelemällä keskenämme siitä, oliko tämä tai tuo isku ”yksittäistapaus” vai rikos ihmisyyttä vastaan?
Ei yhtään!
Montako kuolemaa voitais estää jos kaivettais se inhimillisyys itsestämme ja mietittäis, millaista maailmaa rakennamme siinä ihan lähellämne. Miten kohtelemme toisiamme. Siitä se kaikki lähtee, siitä se leviää.

Tuomitsen nämä kauheat teon. Tuomitsen vaikenemisen. Tuomitsen välinpitämättömyyden -ja väitän, että maailma on pelastettavissa, jos sen eteen tehdään töitä.
Pelasta yksi asia tai hetki joka päivä, osoita rakkautta ja tee maailmasta parempaa. Pienillä teoilla on väliä.
Mieti, millaisilla arvoilla voidaan saavuttaa inhimillisyyttä. Ja sitä kautta luoda turvallisempaa, välittävämpää maailmaa. Vaadi niitä arvoja päättäjiltä!

 

Suurimmat osanottoni kaikkien viattomien omaisille.

Pinkistä tytöstä vihreäksi ehdokkaaksi

Tää tyyppi on tässä kuvassa 5-vuotias
Jo silloin tää tyyppi halusi vaikuttaa asioihin, puolustaa kavereita, kyseenalaistaa päiväkodissa ”syö lautanen tyhjäksi”-käskyt.
Ja ihmetellä sitä, miten helposti liian moni antoi periksi.
Tän tyypin lempipinni (kumpa tietäisitte, kuinka hieno se oli) jäi kerran päiväkodin terassin alle, koska aikuiset eivät uskoneet, et sen sais sieltä pois ja käskivät sisälle, jonka jälkeen se oli kadonnut.
Monessa asiassa tää tyyppi todennut, että mikään ei ole mahdotonta, ei yhtään mikään, kun on tahtoa, kun on intoa, kun on ympärillä ihmisiä, joiden kanssa ponnistella unelmien eteen.

Onneks tää tyyppi sai 5-vuotiaanakin kotona olla määrätietoinen, vahvatahtoinen, optimisti ja idealisti, onneksi sille sanottiin aina, että se pystyy mihin vaan, onneksi siihen uskottiin, onneksi se sai opettajia, jotka kannustivat, ystäviä, jotka haastoivat, harrastuksia, jotka loivat halua johtaa, kehittää, luoda ja vaikuttaa.
Ilman niitä tää tyttö ei ois nyt ehdolla kuntavaaleissa Turun valtuustoon.

Tää tyyppi oon mä.
Ja haluan kovasti päästä valtuustoon tekemään Turusta parempaa kaikille turkulaisille. Äänestä sunnuntaina 148 💚

Ps: Jos joku tän kuvan jälkeen vielä miettii, miks oon allerginen vaaleanpunaiselle värille, voi kääntyä äitini puoleen

Ovatko vain raskaana olevat naiset ja lapset arvokkaita?

Tämä postaus ei liity kuntavaaleihin. Ainakaan suoraan. Valitettavasti.
Mutta toisaalta se liittyy arvoihin, jotka taas liittyvät suuresti myös kuntavaaleihin.

Eilen illalla Afganistaniin vastentahtoisesti käännytetyistä on noussut melkoinen kohu.
Ja syystä.

Tässä asiassa mua suututtaa, ärsyttää ja ahdistaa muutama asiaa.

1) Ovatko  vain raskaana olevat naiset ja lapset ovat arvokkaita?
Miksi siinä kohtaa pääministerinkin oikeudentaju herää, kun puhutaan, että raskaana olevia naisia ja lapsia olisi käännyttty? Miksi siinä kohtaa käännytys onkin ihan ok, kun ei ole kyse lapsista ja rakaanaolevista naisista?
Entä muut. Eikö jokainen ole yhtä arvokas? Jokainen nainen, jokainen mies, jokainen poika, jokainen tyttö. Hiivatti, me eletään vuotta 2017 ja elämme Suomessa.
Totta kai erityisesti lasten käännytys on arvelluttavaa. Ymmärrän, että raskaanaoleva on haavoittuvammassa asemassa, mutta jokainen heistä käännytetyistä on IHMINEN!

2) Poliiseja syyllistetään.
He tekivät tässä työtään, niin kuin päättäjämme päättävät, niin kuin tällä hetkellä laki mahdollistaa, tai lain tulkinta ainakin.
Poliiseilla ei ole harkinnanvaraa asiassa.
Lue lisää: http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/poliisilla_ei_ole_harkintavaltaa_pakkopalautuksissa_-_poliisi_toteuttaa_laissa_annettua_tehtavaa_58222

3) Joku jaksaa selittää Afganistanin turvallisuustilanteen olevan hyvä ja samaan aikaan ulkoministeriön sivuilla sanotaan seuraavaa:

”Yleinen turvallisuustilanne
Afganistan on konfliktimaa, jossa väkivallan uhka on erittäin korkea. Varsinkin alueilla, joissa on kapinallistoimintaa, on aseellisten hyökkäyksien ja räjähteiden uhka. Nämä uhat koskevat myös pääkaupunki Kabulia.Terroristi-iskujen uhka on erityisen korkea”
Lisää asiasta:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=340113&contentlan=1&culture=fi-FI
Lisäksi on epäselvää, minkä vuoden ja minkä kuukauden turvallisuusluokitukseen kukakin vetoaa.

4) Vaaditaan, että tässä asiassa pitäisi välttää kahtiajakoa.
Ihmisoikeuksien puolustajien ei tarvitse vaieta. Piste. Kunnioittava ja asiallinen pitää silti toki olla.

5) Suomen turvapaikkapolitiikka muuttui kesken turvapaikkaprosessin.
Ilman siirtymää.

Esimerkiksi samaan aikaan tulleet sisarukset,  täysin samalla taustalla, saattavat saada täysin eri päätökset.
Vain siksi, että toisella kävi ”tuuri” ja pääsi vastaanottokeskukseen maakuntaan, jossa oli osaamista ja ulkomaalaispoliiseja ja toisella ei.
Toinen sai päätöksensä nopeammin, kuin toinen. Linja muuttui kesken kaiken.
Kestän siis sen, että linjaa tarkistellaan, kestän sen, että asioita muutetaan, mutta ei ihmisiä voi eri arvoistaa näin!

6) Kumpa nämä vaalit olisivatkin eduskuntavaalit!
Silloin voisin olla heti ehdolla konklaaviin, joka voi päättää, mitä oikeasti tehdään.
Onko Suomi inhimillinen vai ei. Millaiset arvot hallitsevat maassa, jossa kasvatan lapseni.
Selitänkö minä joskus lapsilleni ja lapsenlapsilleni, miksi en tehnyt mitään, vaikka tiesin. Miksi kukaan ei tehnyt, vaikka kaikki tiesivät.

Jos minut valitaan Turun valtuustoon, teen ihan kaikkeni, jotta Turkuni olisi inhimillinen. Minun Turussani jokainen on arvokas.

Tekeekö ikä hyvän kuntavaaliehdokkaan?

Olen eilen ja tänään ollut tekemässä vaalityötä vaalimökillä Yliopistonkadulla ja ilokseni olen päässyt käymään mitä parhaimpia ja mielenkiintoisempia keskusteluja kuntalaisten kanssa. Ehkä kivointa on se, että ihan hurjan moni on huikannut, että aikoo äänestää vihreitä. Huisia!

Yksi keskustelu kuitenkin jäi hiukan pyörimään mielessäni.
Kävin nimittäin hyvin hämmentävän keskustelun erään itseäni vanhemman herran kanssa. Hän oli sitä mieltä, että me nuoret tytöt (en ottanut tätä kohteliaisuutena tässä yhteydessä) nyt ei todellakaan kuuluta kunnan valtuustoon, kun me ei mitään mistään tajuta. Kerroin ystävällisesti, että olen eri mieltä, kunnan valtuustossa tarvitaan kaikenikäisiä. Toki valtuutetun edellytyksenä on täysi-ikäisyys, mutta kunnanvaltuutetun on kuultava ja välitettävä kaiken ikäisistä, vain niin saadaan rakennettua parempi Turku. Viisaus kun ei asu yhdessä valtuutetussa, eikä edes koko valtuustossa. Jokaisella meillä toki on oikeus mielipiteeseemme, mutta mielestäni on melko pelottava ajatus, että vain ikä toisi pätevyyden yhteenkään luottamustehtävään.
Tämä ajatusmalli oli herran mukaan typerää, eikä minun kuuluisi kyseenalaistaa itseäni vanhempaa ja kokeneenpa, vaikka siis ilmaisin nimenomaan vain oman mielipiteeni ja korostin, että meillä saa olla omat mielipiteemme asiasta.
Siinä keskustellessamme taas hetken mietin, kuinka upeassa harrastuksessa olenkaan saanut elämästäni suurimman osan viettää, siellä tsempataan nuoria ottamaan vastuuta, siellä saadaan lapset, nuoret ja aikuiset uskomaan itseensä, eikä tulisi mieleenikään ajatella, että nuorista ei olisi tässä maailmassa ihan mihin vain -tahtoa, työtä ja intohimoa kun löytyy, niin kaikki on mahdollista. Onneksi maailmassa on partio ❤

Jäin pohtimaan käymäämme keskustelua tarkemmin ja totesin, että himpura, mä ainakin haluan rakentaa Turusta parempaa paikkaa meille kaikille. En vain osalle, en vain tietynikäisille tai vain tietyllä tavalla ajatteleville, vaan ihan kaikille. Haluan kuunnella ja osallistaa, olla vastuullinen, avoin ja raportoida tekemisistäni.
Musta nuo seikat tekee musta (kyllin) hyvän ehdokkaan ja toivottavasti hyvän valtuutetun.
Hyvää minusta ei tekisi se, että olisin vanhempi, tai nuorempi.
Joskus yli kymmenen vuotta sitten eräs viisas vanhempi herrasmies sanoi mulle, kun murehdin selviytymistäni isossa partiopestissä, sillä olin kovin nuori: ”Mari, unohda ikäsi, pystyt mihin vaan, jos haluat tarpeeksi ja tiedätkö, se ikäongelma poistuu ajan kanssa.”

Vaikken keskusteluun painotuksistani aluksi mainitun herran kanssa päässyt, päätin niistä muistuttaa teitä.
Mulle tärkeitä asioita löytyy tän postauksen kuvasta mm.
Osallisuutta -kuntalaisia pitää kuunnella ja osallistaa päätöksen tekoon
Avoimuutta – päätöksiin pitää osallistaa ja päätöksistä pitää raportoida
Rohkeutta -tehdä päätöksiä ja korjata huonoja ratkaisuja.
Lasten ja nuorten tilannetta – jos emme sijoita heihin, ei meillä ole tulevaisuutta!
Koulutusta ja opiskelua – ei suurempia ryhmäkokoja, jokaiselle nuorelle jatko-opiskelu tai työharjoittelupaikka
Välittämistä, tasa-arvoa – jokaisesta, ihmisoikeudet kuuluvat kaikille! Yksikään ihminen ei ole toista arvokkaampi.
Yhdessä tekemistä – vain yhteistyössä pystytään luomaan parempaa.

PS: Omalta osaltani iso kiitos ihan jokaiselle kuntavaaliehdokkaalle ihan jokaisessa puolueessa. Te teette upeaa työtä ja tarjoamalla itsenne äänestäjien käyttöön laitatte itsenne myös alttiiksi monenlaiselle palautteelle ja olette valmiita tekemään töitä paremman Turun puolesta – se on mieletöntä!

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑